| İlmî Araştırmalar | Arapça_Dersleri | Holy_Qur'an_Alphabet | e_kitaplar  | Makalât | Hüdâyî (k.s.) |

 
Dede Osman Avni Baba (k.s.)  
Kurân-ı Kerîm Alfâbesi
Emsile-i Mahtûta
İlmu's-Sarf (Emsile_İngilizce Tercüme)
İlmu's-Sarf (Emsile Şerhi)
Emsile-Bina Dersleri
İlmu's-Sarf (Binâ Tercümesi)
İlmu's-Sarf (Maksûd Dersleri)
İlmu's-Sarf (İzzî Dersleri)
El-Kitâb el-Esâsiyye
İlmu'n-Nahv (Cürcânî_Âmiller_Tercümesi)
Sarf-Nahiv-Temrinat
İlmu'n-Nahv (İzhâr Dersleri_Âmiller)
İzhâr Kitabı
İzzî Kitabı
Maksûd Kitabı
Basic Arabic Morphology
Avâmil Dersleri
Avamil Kitabı
İzhâr Kitabının Şerhi
Muribu Emsileti'l-Avamil
Kâfiye ve Câmî'de Örnekler-Gayrımunsarif Bahsi
Şemalarla Kâfiye
İzhâr Kitabındaki Örnek Cümleler
Hâşiyetü'l-Avâmil
Bina Metni ve Tercümesi
Nazmul Maksud
Metnül Maksud
Maksud Dersleri
Maksudda ilal misalleri
Metnülizzi
İzzi Dersleri
Metnüşşafiye
Birgivi Avâmil Metni
Katrunnida
Metnül İzhar El-Birgivi
İzharul Esrar Dersleri-Amiller
Nevevi 40 hadis-i Şerif İrabı
Cürcani Avâmil Metin Ve Tercümesi
Ecrumiyye Metin ve Şerhi
Sarf Qasidesi Şerhi-Süyûti
Lubâbul İ'rab
Nahiv Tarifleri
Nazmul Kafiye veş-Şafiye
Camiuddurusil Arabiyye
Molla Câmi Alel-Kafiye
Radi-Kafiye Şerhi
Metnül Alâka
Semerkandiyye
Divanı İmam Şafi Rahimehullah
Kaside-i Burde
Manzum Telhis
Muhtasar Meâni
El-Belaga El-Vâzıha
Banet Suad Kasidesi-Şerhi-İbni Hişâm
Divanı İmam Aliyyul Mürtezâ Kerramellahu Vechehu
Delail el-İcaz-ı Abdulkâhir
Akaid-i Nesefi
Taftazani Şerh-i Akâid
Usulülfıkh
Usulül Hadis
Beykûni Tercümesi
Hadis Usûlü Dersleri
Nevevi 40 Hadis
İlahî Aşk-20 Qaside
El-Erbeun El-Geylâniyye
Sahih-i Müslim
Sahih-i Buhari
Zübdetül Buhari-Ömer Ziyâuddin-ks
Tefsir-i Celaleyn
Fedail-i Ebubekir Sıddiyk Radiyellahu Anh
Fedail-i Omer el-Faruk Radiyellahu Anh
Fedail-i Osman Ezzünnureyn radiyellahu Anh
Fedail-i İmam Aliyyul Mürtezâ Radiyellahu Anh
Kitabuzzühd-İmam Ahmed Bin Hanbel Rahimehullah
Risaletün Finnush-Birgivi
Makalat-Hünkâr Hacı Bektaş Veli-ks
Mevâiz-Abdulkâdir Geylâni-ks
Sırrul Esrar-Abdulkâdir Geylâni-ks
Futuh Al-Gayb-Abdulkâdir Geylâni-ks
Futuh Al-Gayb'da Bazı Kelimelerin İzahı
Evrâd-ı Abdülkâdir Geylâni-ks
Celâluddin Süyûtî-Cehrî Zikir Kitâbı
İmam Gazâli-ks-Eyyuhel Veled Risâlesi
El-Gunye-Abdulkâdir Geylâni-ks
Fethurrabbâni-Abdulkâdir Geylâni-ks
Mektubât-Abdulkâdir Geylâni-ks
Hz. Amine Annemiz'in (r.anh) Bazı Menâkıbı
Ebubekir Sıddıyk Radiyellahu Anh Divanı
Arapça Ekran Klavyesii

                                            

 Sources: ömer necati - Sarf_Nahiv Dersleri - Tasavvuf Edebiyatı - Makalat - Hadis Usulü Dersleri