| Halisiyye Kütüphanesi | Dede Osman Avni Baba (k.s.) | Tasavvufî-İlmî  Araştırmalar |  

 
 

 

 

        

Akaidin Temelleri
Akaidin Temelleri-Özet
İmam Ali'nin (r.a), Ömer el-Farûk (r.a) İçin Söylediği Sözler
İmâm Âzâm Ebû Hanîfe'nin (r.a.), "Fıkhu'l-Ekber" Adlı Eserinde 4_Halîfe (r.anhum)
Abdülkâdir Geylânî'nin (k.s.), "Gunye" Adlı Eserinde 4_Halîfe (r.anhum)
Gazâlî'nin (k.s.), "İhyâ ve Kavâidü'l-Akâid" Adlı Eserlerinde 4_Halîfe (r.anhum)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Ebubekir es-Sıddîk (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Ömer el-Fârûk (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Osman ez-Zinnûreyn (r.a)
Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de Alî el-Mürtezâ (r.a)
Fıkıh İlmi Tarihi
Kufe Fıkıh Ekolü
Hadis Rivayetinde Bir Ekol
Kufe Kıraat İlmi Ekolü
Seyyid Abdürrezzak Geylani (k.s.)
Muhyiddin Arabi (k.s.)
Ahi Evran (k.s.)
Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.)
Hızır Bali (k.s. )
Mür Ali Sıvasi (k.s.)
Kur'an-ı Kerim Mucizedir
 
 

 |  

                                          

 Sources: ömer necati - makalat - Ankara -2000 |